ZAWIADOMIENIE

Walne sprawozdawcze zgromadzenie członków Oddziału w Zgierzu ZKwP odbędzie się

14 marca 2024 r.
o godz. 17:30 (pierwszy termin);
o godz. 18:00 (drugi termin).

Miejsce zgromadzenia – hostel FOLKIER przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu

Protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia członków oddziału znajduje się do wglądu w biurze oddziału. W zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby z opłaconą składką członkowską (wymagane potwierdzenie), natomiast bierne i czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie z minimum rocznym stażem członkowskim.

PORZĄDEK OBRAD

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta i sekretarza
 • Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
 • Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia – komunikat Komisji Mandatowej
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia
 • Sprawozdanie z działalności:
  1. Zarządu Oddziału;
  2. Oddziałowej Komisji Hodowlanej;
  3. Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów;
  4. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
  5. Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego;
  6. sprawozdani finansowe
 • Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdań
 • Głosowanie nad wnioskiem OKR w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi
 • Przedstawienie i uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok następny
 • Wybory uzupełniające do władz oddziału (do Zarządu Oddziału – 2 zastępców członków, do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – 1 członka i 2 zastępców).
 • Wręczenie legitymacji członkowskich
 • Wolne wnioski
 • Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów (zgłoszonych na piśmie)
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

You May Have Missed