REGULAMIN ODDZIAŁOWEGO RANKINGU WYSTAWOWEGO

1. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

2. Do rankingu mogą być zgłaszane wyłącznie psy i suki zarejestrowane w Oddziale w Zgierzu ZKwP, będące własnością̨ członków, którzy mają opłaconą składkę̨ członkowską (za rok w którym przeprowadzany jest ranking).

3. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

4. Ranking obejmuje sezon wystawowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

5. Klasyfikacja wyników prowadzona jest bez względu na płeć, oddzielnie w czterech kategoriach:

5.1 Psy młode – klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt;

5.2 Psy młodzież – klasa młodzieży;

5.3 Psy dorosłe – klasy: pośrednia, otwarta, użytkowa i championów w podziale wg grup FCI z ustaleniem lokat;

5.4 Weterany – klasa weteranów.

6. Osiągniecia psa ocenia się w systemie punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Do rankingu mogą zostać zgłoszone oceny z maksymalnie 10 wybranych przez zgłaszającego wystaw.

8. W rankingu zostaną uwzględnione JEDYNIE te tytuły, które zostały zawarte na karcie ocen.

9. Oficjalne wyniki rankingu zostaną̨ ogłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Członków, a następnie umieszczone na stronie internetowej Oddziału w Zgierzu ZKwP.

10. Pies/suka, który/a w rankingu zdobędzie czołowe miejsce, uzyskując w swojej grupie FCI największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowany do Finału, gdzie zostaną̨ wyłonione lokaty wg liczby zdobytych punktów, a zwycięzca otrzyma tytuł Grand Prix Oddziału Zgierz.

11. Każdy pies/suka, który/a uzyska miejsce lokatowe (I-III) otrzyma dyplom potwierdzający osiągnięty wynik.

12. Dodatkowo zwycięzcy rankingu z najwyższą punktacją w swojej kategorii zostaną nagrodzeni podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Zgierzu ZKwP.

13. Kopie/skany kart ocen należy przesłać drogą mailową na adres: ranking@zkwp-zgierz.pl

14. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony na 29 lutego 2024 r., karty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu wiadomości na skrzynkę mailową ranking@zkwp-zgierz.pl).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PUNKTACJA